Chính phủ triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ để giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi covid19

Occurred in Vietnam on July 1, 2020 at 2:05 a.m.
Reported by Phong Hong Vu via Internet on July 2, 2020 at 3:10 a.m.
# 62nghinty

This report is New / uninvestigated .
I have also heard this
Comments